Pinoy Driver Menu

Ang mga bata ay dapat isakay sa aprubadong child restraint kung sila ay: Ang mga bata ay dapat isakay sa aprubadong child restraint kung sila ay:

  • A. 7 taong gulang pababa

  • B. 6 taong gulang pababa

  • C. 8 taong gulang pababa

  •  
    The correct answer is B
     
    Mandato ng batas na gumamit ng child retraint para sa mga batang 6 years old pababa.