Pinoy Driver Menu

Kung ang drive ay nasa ilalim ng pag gagamot, dapat niyang: Kung ang drive ay nasa ilalim ng pag gagamot, dapat niyang:

  • A. Uminom ng kape bago magmaneho

  • B. Kumunsulta sa isang doktor tungkol sa mga epekto bago magmaneho

  • C. Magpahinga muna muna bago magmaneho

  •  
    The correct answer is B
     
    Hindi ligtas na magmaneho lalo na kung umiinom ka ng mga gamot na maaaring makaapekto sa pagmamaneho. Pinakamabuting kumunsulta sa iyong doktor kung hindi ka sigurado. Ang ilan sa mga gamot na ito ay ang mga sleeping pills, muscle relaxants, anti depressants, at pain relievers - upang mabanggit lamang ang iilan.