Pinoy Driver Menu

Kung ang isang driver ay may nakita na isang bulag na tao sa unahan, siya ay: Kung ang isang driver ay may nakita na isang bulag na tao sa unahan, siya ay:

  • A. hindi dapat mag-flash ng kanyang headlight

  • B. hindi dapat bumusina

  • C. dapat na bagalan ang kanyang patakbo

  •  
    The correct answer is B
     
    Huwag kailanman businahan ang isang bulag na tao (o sinumang taong may kapansanan). Maaaring mahirap para sa kanila na sabihin kung saan nagmumula ang busina. Maaari silang masiraan ng loob o magulat. Ang dapat mong gawin ay huminto at magbigay daan sa kanila.