Pinoy Driver Menu

Ang isang drayber ay ______ pumarada sa gilid ng kalsada sa loob ng 6 na metro ng lugar tawiran dahil mahaharangan nito ang tanaw ng ibang drayber sa lugar tawiran. Ang isang drayber ay ______ pumarada sa gilid ng kalsada sa loob ng 6 na metro ng lugar tawiran dahil mahaharangan nito ang tanaw ng ibang drayber sa lugar tawiran.

  • A. maaaring

  • B. hindi ligtas na

  • C. hindi dapat

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang pagparada malapit sa pedestrian o lugar tawiran ay ilegal dahil mahihirapan makita ng ibang drayber ang mga tatawid at ganun din sa mga tatawid - mahirap nila makita ang ibang sasakyan na parating.