Pinoy Driver Menu

Kapag papalapit sa riles ng tren kung saan may senyas na may paparating na tren, ikaw ay dapat na: Kapag papalapit sa riles ng tren kung saan may senyas na may paparating na tren, ikaw ay dapat na:

  • A. huminto na may 1.5 metro na layo sa riles

  • B. bagalan ang patakbo at tumuloy ng maingat

  • C. bilisan ang patakbo at unahan ang tren

  •  
    The correct answer is A
     
    Tandaan na kapag hihinto malapit sa riles ng tren na ang distansya sa pagitan ng sasakyan at ng riles ay hindi dapat baba sa 1.5 metro.