Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada

  • B. Palapad ang kalsada sa unahan

  • C. Papalupot ang kalsada sa unahan

  •  
    The correct answer is A
     
    Manatili sa pinaka kananang bahagi ng kalsada kapag nakita mo ang simbulo na ito.