Pinoy Driver Menu

Question 1 of 95

 
 
 

Ang paggamit sa balikat ng kalsada para unahan ang sasakyan sa iyong harap ay:

  • A. maaari kung kaw ay liliko pakanan

  • B. maaari kung ang sasakyan sa unahan ay liliko pakaliwa

  • C. labag sa batas

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements