Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Kapag papalapit sa riles ng tren kung saan may senyas na may paparating na tren, ikaw ay dapat na:

  • A. huminto na may 1.5 metro na layo sa riles

  • B. bagalan ang patakbo at tumuloy ng maingat

  • C. bilisan ang patakbo at unahan ang tren

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements